Тегін дипломдық жұмыстар қазақша. Телефон желісін жетілдіру тегін диплом жұмысы. Қарағанды облысы Егіндібұлақ ауылынының ауылдық телефон желісінің жетілдірілуі

Қысқаша мазмұны 

Бұл диплдомдық жобада Қарағанды облысы Егіндібұлақ ауылынының ауылдық телефон желісінің жетілдірілуі іске асырамын. Жетілдіру нәтижесінде қазіргі кезде жұмыс істеп тұрған орталық координаттық станция, сандық DRX – 4 коммутациялық жүйесімен ауыстыру керек. Орталық станцияның мұндай ауыстырылуы координаттық станцияның моральды жәнеде физикалық тұрғадан тозуымен, жоғарғы қарқынмен өсіп келе жатқан абоненттерге қазіргі заман талаптарына сай телефондық қызметтерді көрсете алмауымен байланысты. Сонымен қатар бұл жобада телефондық жүктеменің екпінділігі, жүктеменің кірісі мен шығысы және құрылғылардың көлемі есептеледі.

Экономикалық бөлімде осы жобаға бизнес жоспар құрылады. Бизнес жоспарда орнатылатын жаңа сандық станция жұмысының экономикалық тиімді параметрлері есептелген. Сонымен қатар жобада адам өмірінің қауіпсіздігі туралы мәселелер талқыланды.

АННОТАЦИЯ

В данном дипломнои пректе рассмотрена модернизация сельской телефонной сети в селе Егиндыбулак, Карагандинской области. В результате модернизации центральная координатная телефонная станция была заменена цифровой системой коммутации DRX – 4. Такая замена телефонной станции обьясняется тем что сушествующая центральная станция является морально и физически устаревшим.  Вместе с тем в данном проекте были расчитаны все исходящие и входящие нагрузки и был произведен расчет обьема оборудования. А в экономической части дипломного проекте был составлен бизнес план и даказана экономическая эффективность такой замены. Также были рассмотрены вопросы безопасности жизнедеятельности.

МАЗМҰНЫ

Кіріспе

1 Егіндібұлақ желісін талдау және оның мәселелері

1.1 Егіндібұлақ желісін жалпы талдау

1.2 Ауыстырудың қажеттілігі

2 Жобаланатын DRX – 4 станциясын негіздеу және есептің қойылуы

2.1 Жобаланатын DRX – 4 станциясын негіздеу

2.2 Бақылау платалары

2.3 Перефериялық платалар

2.4 Төлеу пульсі және қоңырау генераторы / кернеуді түрлендіргіш блогы

2.5 Авариялық сигнализация блогы

2.6 DRX – 4 коммутациялық жабдығының негізінен толық сипаттамасы

2.7 Нөмірленуі

2.8 KEBAN SE5 электрқоректену жүйесі

2.9 KEBAN жүйесінің модульдері

2.10 Жобаланатын АТС-тің құрылымдық сызбанұсқасын  ойластыры

2.11 Есептің қойылуы

3 Телефондық жүктеменің екпінділігін есептеу

3.1 Пайда болатын жүктемені есептеу………………………………

3.2 Шығыс ағын жүктемесін анықтау……………………………….

3.3 Жүктеменің кіріс ағындарын анықтау…………………………..

3.4 Қалааралық жүктеме………………………………………………

3.5 Регистрге келіп түсетін жүктемені есептеу……………………..

3.6 АНА – блогына келіп түсетін жүктемені есептеу………………

3.7 ИКМ қосылу жолының кіріс және шығыс санын есептеу…….

3.8 DRX – 4 үшін құрылғылардың көлемін есептеу………………..

4 Адам өмірінің қауіпсіздігі

4.1 Еңбек жағдайының анализі………………………………………

4.2 Бөлмедегі өрт сөндіргіштер санын есептеу……………………..

4.3 Өндіріс ішіндегі ауа алмасуды есептеу…………………………

4.4 КРОСС-тағы жасанды жарықтандыруды есептеу……………..

5 Бизнес жоспар

5.1 Мақсаты……………………………………………………………

5.2 Күрдей қаржы көлемі…………………………………………….

5.3 Қызмет көрсету……………………………………………………

5.4 Нарықтық қатынас………………………………………………..

5.5 Маркетинг құрылуы………………………………………………

5.6 Қаржыландыру……………………………………………………

5.7 Эксплуатациялық шығындар…………………………………….

5.8 Табыс………………………………………………………………

5.9 Экономикалық тиімділік…………………………………………

Қорытынды…………………………………………..

Әдебиеттер тізімі……………………………………………………………

КІРІСПЕ

Қазіргі кезде біздің күнделікті өмірімізді телефондық байланыссыз елестетуіміз мүмкін емес. Телефондық байланыс адамдар арасында ақпарат алмасу құралы ғана емес, ол сонымен қатар өндірістегі еңбек өнімділігі артуының ең негізгі факторы болып табылады. Алшақ орналасқан ауылдық аудандарда телефондық байланыс адам өміріне қауіп төнгенде, денсаулыққа қауіп төнгенде, ең керекті құрал болып табылады. Сондықтан ауылдық жерлерді сенімді, сапалы телефон байланысымен қамтамасыз ету проблемасы қалалық жерлерге қарағанда маңызды болып табылады. Себебі қажет кезде керекті хабарды жеткізудің басқа альтернативті жолы болмауы мүмкін. Бүгінгі таңда ауылдық жерде телефонмен қамту деңгейі қаламен салыстырғанда бірнеше есе төмен болып қалуда. Біріншіден бұл ауылдық телефон желісінің тиімсіздігімен байланысты, мұның негізгі себептері абоненттер тобының АТС ғимаратынан алшақ орналасуы, соның нәтижесінде желіні қажетті деңгейде ұстап тұруға жәнедә дамытуға кететін қаржы көлемі бір жылдық табыстардан бірнеше есе артады, абоненттік топтар санының аздығы, тұрғылықты жерлердегі халық санының өсуін болжаудың қиындығы, жәнеде басқа жайттар. Сондықтан байланыс операторлары ауылдық телефон желісін дамытуға қызығушылық тудырмайды. Бұл жерде айта кететін мәселе ол байланыс құрылғыларының дамуы, ауылдағы шаруашылықтың жалпы дамуына тікелей әсер етеді.

Ќазіргі кезде ауылдыќ телефондыќ байланыстыњ мәселесі ол ќазір ж±мыс істеп т±рѓан моральды жєне физикалыќ тозѓан коммутациялыќ ќ±рылѓылардыњ пайдалануы. Б±л коммутациялыќ ќ±рылѓылар µзініњ ж±мыс істеу мерзімін µтеп болѓандыќтан, пайдаланушыѓа сапалы ќосымша ќызмет кµрсету м‰мкіншілігі болмайды. Ауылдыќ телефондыќ желіні жетілдіру жєне кейіннен дамыту кµп ќаржы бµлуді талап етеді. Б±л ж‰йеде тарификация ж‰йесі жетілдірілмегендіктен м±ндай желіні жетілдіру ќарќыны тµмен болады.

М±ндай желіні жетілдірудіњ ењ тиімді т‰рі ол кµпшілікке ќызмет ететін цифрлыќ желі ќ±ру болып табылады. Б±л болса µз кезегінде пайдаланушыѓа жоѓары сапалы сµйлесу тракітлерін ќ±растыруѓа м±мкіншілік береді. Б±л цифрлыќ арналар арќылы пайдаланушыѓа жоѓары жылдамдыќта деректі аќпаратты беруге м±мкіншілік тудырады. Телефондыќ байланысты м±ндай жетілдіру пайдаланушыѓа жоѓары сапалы ќызмет кµрсетуді ќамтамасыз етеді. Абонент кµп жања ќызметтерге ќол жеткізеді, жєнеде ол осы жања ќызмет кµрсетулерді µзі басќара алады, ол ќызметтерге белгілі бір уаќытта тапсырыс беру, кіріс бойланыс кµрсеткіштерін µзіні ќолайлы етіп µзгерте алады.

Мемлекет экономикасыныњ, атап айтќанда аудан экономикасыныњ дамуымен байланысты, осы ескірген ќ±ралдарды жања коммутациялыќ ќ±рылѓылармен ауыстыру, жєне станциялардыњ сыйымдылыѓын арттыру с±раѓы туады. Ауыл шаруашылыѓыныњ µсуімен, жєне жеке кєсіпкерліктіњ дамуымен байланысты, байланыстыњ жања ќызметтеріне с±раныс артуда. Ќазіргі кезде осындай ауыл шаруашылыќтарында дербес компьютерлер, факстер пайда болуда, келесі с±раќ оларды тиімді, сапалы пайдалану. Ал ескірген коммутациялыќ техникамен байланыс жолдары м±ндай техниканы тиімді пайдалануѓа ќиындыќтар т±ѓызады. Аудандаѓы ењ жања станция 1983 жылы шыѓарылѓан, ал ењ ескіргені 1970 жылы шыѓарылѓан.

1 Егіндібұлақ ауылының телефондық желісін талдау жӘне  оның мӘселелері

  • Егіндібұлақ ауылының телефон желісін жалпы талдау

Егіндібұлақ ауылы — Қарағанды облысында орналасқан.1996 жылға дейін аудан орталығы ретінде саналған. Қазіргі аудан орталығы Қарқаралы ауданы. Облыс орталығы Қарағанды  қаласына дейін 360 км. Қазір ауданда бес мың адам тұрады.

Егіндібұлақ телекоммуникациясының аудандық торабы 1975 жылы салынды. Бұл ғимаратта АТС, линиялы — аппараттық зал (ЛАЗ), телеграф және сөйлесу пункті, сонымен бірге басқа административті қызметтер орналасқан. Телекоммуникацияның ауылдық торабында орнатылған аппаратура АТСК 100/2000 типті АТС. Бұл АТС-тің жалпы сыйымдылығы 2000 нөмір. Негізгі жұмыс істеп тұрған абоненттер саны 940.

Линиялы-аппараттық залда (ЛАЗ) ауылдық және қалааралық байланыс аппаратурасы, каналдарды тығыздау аппаратурасы қойылған. Телеграфта электрондық телеграфты аппараттар РТА-80 және факсимильді байланыс орнатылған. Егіндібұлақ аулының желісі АТСК — 100/2000 типті АТС-тан тұрады. Ауылдық телефондық желі бір сатылы сызбанұсқа арқылы құрылған. Радиалды құру — шеткі станция тікелей орталық станциямен байланысады. Шеткі станция орталық станциямен КСПП 1х4х0,9 типті біртөрттік кабельмен және ауалық линиямен байланысқан. Каналдарды тығыздау және мәліметтерді тарату үшін ИКМ-15, ИКМ-30 С, КНК-12 аппаратуралары қолданылады.

Төменгі кестеде Егіндібұлақ ауылының желісі туралы мәліметтер келтірілген. 

1.1 кесте – Егіндібұлақ желісі

Тұрғылықты пункт Станция түрі Сиымдылығы ҚЛ түрі Тарату жүйесі
ҚырықжылдықҚояндыКомсомолАбайНұрмақовМәдиТәттімбет АТСк 50/200АТСк 50/200АТСк 50/200АТСк 50/200АТСк 50/200АТСк 50/200АТСк 50/200 200№190№170№150№180№185№120№ БАЛКСПП 1х4КСПП 1х4КСПП 1х4КСПП 1х4КСПП 1х4КСПП 1х4 ЛВК-12ИКМ-15ИКМ-30СИКМ-15КНК-12ИКМ-15ИКМ-15

Енді Егіндібұлақ ауылының АТСК – 100/2000 координаттық станциясына және оған қосылатын АТСК – 50/200 станциясына қысқаша сипаттама бере кетейік.

Координатты жүйенің АТСК 100/2000 автоматты телефондық станциясы ауылдық телефондық желілерді автоматтандыру үшін арналған. Бұл станция шеткі торабтық станция ретінде қолданылады. Станцияның сиымдылығы 100-ден 2000 нөмірге дейін бола алады. Координатты АТС-тың негізгі ерекшеліктері: көп қайтаралы қосқышта (МКС) құрылған звенолық коммутациялық блоктарын қолдану, іздеу сатысында топтық басқару құрылғысын пайдалану және қосылысты орнатумен регистрлік басқару. АТС ДҚ-мен салыстырғанда координатты АТС-тің артықшылықтары коммутациялық аппаратураның жоғарғы беріктігі станциялық құрал- жабдықтары бойынша пайданалу шығыны аз; сөйлесу трактісінің беріктілігі; телефондық желісін құрудағы шығынның аз болуы; АТСК — 100/2000 үш түрлі сатыдан құрылған. Абоненттік іздеу (АИ), топтық іздеу (ТИ), регистрлік іздеу (РИ), сатысы. Бір AI тағаны 100 абонентке қызмет ету үшін қолданылады. Байланысты ұйымдастыру әрі іздеу блогында орналасқан басқарушы құрылғылар маркермен жүзеге асырылады.