МАЗМҰНЫ
Кіріспе
1.Техникалық тапсырманы талдау.Өлшеу әдістерін табу
1.1 Кешенді ұңғыма аппаратурасына қойылатын талаптар
1.2 Техникалық тапсырманы талдау
1.3 Ылғал мөлшерін өлшеу әдістерін таңдау
1.4 Температураны өлшеу әдістерін таңдау
2. Құрылымдық схеманы дайындау
2.1 Кешенді ұңғымааппаратурасының құрылымдық схемасы
2.2 Температура мен ылғалды өлшеу каналдарының құрылымдық схемасы
2.3 Негізгі тораптарды таңдау
3.Принциптік схеманы дайындау
3.1 Ылғал өлшегіш құрылғыдағы қайта өңдеу функциясын шығару
3.2 Жиіліктегі көлемді түрлендіретін принциптік құрылғының схемасын дайындау
3.3 Кернеу кезіндегі кедергіні түрлендіретін принциптік құрылғының схемасын дайындау
3.4 АDuC 834 жұмыс істеу режімі
4. Өлшегіш каналдардың математикалық моделі
4.1 Температураны қайта бастапқы қалпына келтірудің математикалық моделі
4.2 Мұнайдың құрамындағы суды өлшеу каналының математикалық моделі
5.Олқылықты талдау
5.1 Температураны өлшеу каналының негізгі олқылықтары
5.2 Температураны өлшеу каналының қосымша олқылықтары
5.3 Ылғалды өлшеу каналының негізгі олқылықтары
5.4 Ылғал өлшегіштің қосымша олқылықтары
6. Конструкцияны дайындау
6.1 Температураны қайта бастапқы қалпына келтіргіштің конструкциясын дайындау
6.2 Ылғал өлшегішті қайта бастапқы қалпына келтіргіштің конструкциясын дайындау
7.Техникалық және экономикалық дәлелдеме
7.1 Жобаның экономикалық тиімділігін бағалау
7.1.1 Жобаның құны мен шығынын есептеу
7.1.2 Шикізаттың,негізгі материалдар мен сатып алынатын бұйымдардың саны мен құнын есептеу
7.1.3 Өндіруші жұмысшылардың тарифтік жалақысы мен еңбек өнімділігін есептеу
7.1.4 Өзіндік құнын есептеу
7.2 Күтілетін экономикалық тиімділікті есептеу
7.2.1 Жобаланып отырған каналға салынған жалпы капиталды есептеу
7.2.2 Эксплуатациялық шығындардың сметасы
7.2.3 Өз-өзін ақтау мерзімі
8. Тіршілік қарекеті қорғанысын сақтау шараларын ұйымдастыру
8.1 Құрылғыға,аппаратураға және техникалық құрылғыларға қойылатын талаптар
8.2 Эксплуатациялау,сақтау және тасымалдау ережелері
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
Қосымша 1.Кешенді ұңғыма аппаратурасына арналған мұнай құрамындағы суды өлшейтін канал.Элементтер тізімі

КІРІСПЕ
Ұңғымаларды геофизикалық зерттеу геофизиканың қолданбалы аймағы болып табылады.Заттарды зерттеудің заманауи физикалық әдістері ұңғымалардан өтетін қорларды геологиялық зерттеу,пайдалы қазбалар қорына баға беру,ұңғыманың техникалық күйі мен кен орнына жүргізілетін жұмыстар туралы ақпарат алу мақсатында қолданылады.
Мұнай және газ ұңғымаларын зерттеуде пайдаланылатын зерттеу жұмыстары өнеркәсіптік геофизика деп аталады.Сонымен қатар практикада «каротаж» термині қолданылады . Каротаж (фр.) – литосфераны (бұрғылау және қысымды басу) секілді арнайы аймақтық ұңғымаларды құру әдісімен және электрлік,магниттік,радиоактивті,акустикалық және т.б әдістермен зерттеу.Қазіргі заманауи ұғымда ұңғымалардағы геофизикалық жұмыстардың бірлестігі – геофизикалық ұңғыма немесе ұңғыманы геофизикалық зерттеу дегенді білдіреді.
Ұңғымалардағы геофизикалық зерттеулер арнайы өнеркәсіптік геофизикалық(каротаждық) станция атты қондырғымен жүргізіледі.
Соңғы жылдары ұңғымалардың тереңдігі артқанына байланысты,ұңғымалау жұмыстары қиындап кетті.Бұл жағдай қарыштап дамыған техникалық прогресске байланысты геофизиканы ЭВМ – ге арнайы дайындау мақсатында жаңа өндіріс қуаты жоғары қондырғыны ойлап табуды қажет етті.
Геофизикалық ұңғыма қондырғыларының агрегатталған жүйесі,жоғары қысым мен температураға негізделген кешенді ұңғымааппаратурасы жасап шығарылды [1].Бұл жұмыстың негізгі көздеген мақсаты мұнайдың құрамындағы су мөлшерін және температурасын анықтау болатын.
Мұнайдың ылғалдылығы бірден-бір маңызды технологиялық параметрлердің бірі.Мұнай өндірудің әр түрлі кезеңінде ол мұнай қабатының дұрыс эксплуатациялануын анықтайды.Құрамында ылғалдың бар болуы тұз болуымен де байланысты болып келеді.Тұз мұнай өндіруші зауыттардағы құрылғылардың бүлінуіне алып келеді.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
1. Добрынин В.М., Вендельштейн Б.Ю., Резванов Р.А., Африкян А.Н. Промысловая геофизика: Учеб. для вузов. Под ред. д. г. -м. н. В.М. Добрынина, к.т.н. Н.Е. Лазуткиной – М.: ФГУП Издательство «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2004. – 400 с. ил.
2. Кривко Н.Н. Аппаратура геофизических исследований скважин: Учеб. для вузов. – М.: Недра, 1991. – 384 с.: ил.
3. М.А. Берлинер. Измерения влажности: Изд. 2-е перераб. и доп. – М.: «Энергия», 1973. – 400 с.: ил.
4. Григорьев Ю.И. Геофизические исследования скважин: Учеб. для вузов/ Под. ред.Е.В. Каруса. – М.: Недра, 1980. – 398 с.
5. Куликовский К.Л., Купер В.Я. Методы и средства измерений: Учеб. пособие для вузов. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 448 с.
6. BetaTHERM. Temperature sensors, discrete NTC thermistor elements and custom probe assemblies: Catalog. Ireland, 1996. – 33 p.
7. Комплексная скважинная аппаратура контроля технического состояния скважин и разработки нефтяных месторождений ГеоПАЛС КСП16. Техническое описание и инструкция по эксплуатации, 2008. – 19 с.
8. Редькин П.П. Микроконверторы фирмы Analog Devices в микропроцессорных приборных комплексах: Учеб. пособие/ П.П. Редькин, А.Б. Виноградов. – Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 316 с.

Сатып алу