Жұмыстың типі: Дипломдық жұмыс;
Тақырыбы: Сүт өнімін шығаратын шағын цехты механикаландыру және электрлеу

Сүт және ет өнеркәсібінің — Қазақстанның АӨК ерекше орын оның өңдеу өнеркәсібі тұрақтандыру және дамыту беріледі дамыту жөніндегі федералдық бағдарламасы. Аз қуатты дүкендерінде ауыл шаруашылығы өнімдерін барған таралған өңдеу айналып біздің елімізде соңғы жылдары мәселесінің өзектілігі арқасында. Практика өндірістік қызмет, мұндай дүкендер ұйымдастыру әлдеқайда арзан болып табылады және, оның үстіне, олар тезірек ірі сүт қуаты қарағанда пайдалануға берілді, деп көрсетеді. Осындай өндірістерді дамыту болашағы ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге және басқа да кәсіпкерлер үшін тартымды болып табылады, және осы жаңа салу және қолданыстағы шағын бизнесті жақсарту үшін мүмкіндіктерін іздеуге оларды тудырады.

Мазмұны

Кіріспе
1. Тақырып негіздеу және жобаның бизнес-жоспарын есептеу
1.1 Дипломдық жобаның мақсаты мен міндеттері
1.2 Мүмкіндік өнімдер
1.3 Базарлар мен бәсекелестердің сипаттамасы сипаттамасы
1.4 Маркетинг жоспары
1.5 Ұйымдастыру жоспары
1.6 Тәуекелдерді бағалау
1.7 Өндіріс жоспары
1.7.1 Өндірісті ұйымдастыру
1.7.2 Жабдықтарды таңдау
2. Сұйық сүт және кілегей өндіру технологиясы
2.1 Тауартану сипаттамалары
2.1.1 Сүт сипаттамасы
2.1.2 Мүмкіндік крем
2.2 Ауыз сүт және кілегей өндіру үшін қолданыстағы технологияларды шолу
2.2.1 Пастерленген сүт пен қаймақ технологиясы
2.2.2 Технология зарарсыздандырылған сүт және кілегей
2.3 Cүт және кілегей мини-семинар IP ауыз өндіру технологиясын таңдау «тегіс».
3. Технологиялық жабдықтарды есептеу
3.1 Технологиялық жабдықтарды монтаждау пайдалану және техникалық қызмет көрсету
3.2 Өндірістік алаңдарды есептеу
3.3 Су зауыт
3.4 Жылыту зауыты
3.5 Желдету есептеу
3.6 Ағын су
3.7 Электрмен жабдықтау
Дизайн әзірлеу
Жобалау негіздеу
 Жобалау даму есептеу
 Гидравликалық есептеулер
 Құбырының геометриялық параметрлерін есептеу
 Күш есептеулер
 Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау жобасы
Еңбекті қорғау
Жабдыққа арналған қауіпсіздік талаптары
Өртке қарсы қызметі
 Азаматтық қорғаныс жөнiндегi шаралар
 Экологиялық таза дизайн
Жоба бойынша ТЭН
Капиталдық шығындар талаптарды есептеу
 Өндірістік шығындардың есебі
Қаржылық көрсеткіштерді есептеу және жобаның экономикалық бағалау
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
Қосымшалар

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1. А.А. Курочкин, И.А. Спицин, В.М. Зимняков. Дипломное проектирование по механизации переработки сельскохозяйственной продукции: Пособие для высших учебных заведений. – М.: Колос,2006. – 424с.
2. Аркуша А.И., Фролов М.И. Техническая механика: Учебник для машиностроит. спец. Техникумов. — М.: Высшая шк., 1988. — 447 с.
3. Авдеев В.В., дворецкий Г.Б., Полянский К.К. Об экономии энергоре-сурсов в молочной промышленности. — Воронеж: Издательство воронеж-ского университета, 2002. — 313 с.
4. В.В. Илюхин, И.М. Тамбовцев, М.Я. Бурлев. Монтаж, наладка, ремонт и сервис оборудования предприятий молочной промышленности: Учебник. – СПб.: ГИОРД, 2008 – 504с.
5. Березовский Ю.Н. Детали машин. —М.: Машиностроение, 1983.—384 с.
6. Брагинец Н.В., Пимишкин д.А. Курсовое и дип ломное проектирование по механизации животноводства — М.: Колос, 1984. —317 с.
7. Бухтарева Э.Ф. Товароведение пищевых жиров, молока и молочных товаров: Учебник. — М.: Экономика, 2003. — 304 с.
8. Ицкович Г.М., Чернавский С.А. Сборник задач и примеров расчета по курсу деталей машин. — М.: Машиностроение, 1975. – 286 с.
9. Драгилев А.И., дроздов В.С. Технологические машины и аппараты пищевых производств. — М.: Колос, 1999. — 376 с.
10. Е.В. Бешенков, А.К. Васильченко. Справочник инженера технолога. – М.: Просвещение, 2004. – 620с.
11. З.В. Ловкис, В.Е. Бердышев, Э.В. Костюченко, В.В. Дейнега. Гидравлика и гидравлические машины: Пособие для высших учебных заведений. – М.:
Колос,1995. – 303с.
12. Каганов. И.Л. Курсовое и дипломное проектирование. — М.: Инфра-М, 2004. — 127 с.
13. Кайшев В.Г. Пищевая промышленность: итоги 2006 года. 1/ Пищевая промышленность. 2007. К 5.
14. Крусь Г.Н., Чекулаева Л.В., Шалыгина Г.А., Ткаль Т.К. Технология молочных продуктов. — М.: Проспект, 2004. —351 с.
15. Л.В. Голубева, Л.Э. Глаголева, В.М. Степанов, Н.А. Тихомирова. Проектирование предприятий молочной отрасли с основами строительства: Учебное пособие. – СПб.: ГИОРД, 2006. – 288с.Маркова В.Д., Кранченко Н.А. Бизнес-планирование: Практическое пособие. — Новосибирск: Экор, 2005. — 286 с.
16. Логачев П.Ф., Осагов Д.Б... Физика/П.Ф. Логачев, Д.Б. Осагов. – М.: Просвещение, 2003 – 254с.
17. Моисеев В.А., Трухницкая С.М., Булаков Я.И. Безопасность и экологичность проекта. Методические указания... — Красноярск: КрасГАУ, 1996. —69 с.
18. Практикум по расчетам оборудования пищевых предприятий / Под ред. Ю.А. Калошина. — М.: Агропромиздат, 2003.— 159 с.
19. Поярков К.М. Практикум по проектированию комплексной электрификации. — М.: ВО «АГРОПРОМТ4ЗдАТ», 1987. — 231 с.
20. С.Н. Карпычев, Е.А. Лисунов, А.А. Тихонов, Б.И. Горбунов. Курсовое и дипломное проектирование: Учебное пособие./ Нижегородская гос. с. -х. академия. — Н.Новгород,2003.Технология молока и молочных продуктов / Под ред. Г.В. Твердохлеб и др. — М.: Агропромиздат, 2004. — 463 с.
21. Ушачев И.Г. Стратегия продовольственной безопасности России II Пищевая промышленность. 2007. 344 2.
22. Шепель А.Ф., Печенежская И.А., Кожухова О.И. и др. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров: Учебное пособие. – Ростов на Дону:
Издательский центр «Март», 2001. — 680 с.