Маркетингтік сауданы басқару
Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Экономикалық дамуының қазіргі кезеңінде ұзақ мерзімді перспективада тұрақты экономикалық өсуді қамтамасыз ету, кәсіпорынның даму жолдарын анықтау және одан астам танымал болып келеді.
Бүгінгі экономикадағы әрбір компанияның қаржылық-экономикалық және өндірістік және маркетинг стратегияларын басты назар пайда барынша көбейту мақсатында нарықта өз позициясын нығайту үшін бәсекеге қабілеттілігін арттыру болып табылады.

Жаңа жүйелер камералдық бақылау басты ерекшелігі ұзақ мерзімді, негізгі зерттеу жұмыстарына және инновациялық қызметті әртараптандыру, сондай-ақ олардың қызметкерлерінің шығармашылық қызметін барынша пайдалану туралы өзегіне айналуы тиіс. Орталықсыздандыру, нақты нәтижелер негізінде қызметкерлердің насихаттау және олардың сыйақы кәсіпорынның басқару өзгеру негізгі бағыты болуы тиіс, басқарудағы екінші деңгейін төмендету.
Маркетинг басқару түрі болып табылады және клиенттерге қажеттіліктерін анықтау арқылы өндіру және сауданы кеңейтуге әсер етуі және оларды қанағаттандыру. Ол кең қолданыс тауарлары сатып алу үшін тауарлар мен қызметтерді өндіру және сату мүмкіндігін байланысты.
Атап өзектілігін инвестициялық жобаларды табысты іске асыру үшін қаржылық және экономикалық дағдарыс жағдайында нарығындағы билік балансы, бәсекелестік әлеуеті мен деңгейі, нарық әзірлемелер мен перспективаларын маркетингтік бағалау болып табылады. Тиімді маркетингтік талдау маркетингтік қызметі мен жүзеге асыру процесінде олардың орындалу жоспарларын әзірлеу үшін қажетті шарт болып табылады.

Оң, маркетинг атқарылған болса, ол тауарлар мен қызметтер бизнес тез және тегіс іске асыруға ықпал етеді. Тұтыну өнімдерін өндірушілермен іскерлік байланыстар орнату кәсіпорындардың айналым қаражатының қайтарылуын жеделдету Сонымен қатар, сұраныс өндіру және экономикалық қызмет тиімділігін арттыру кеңейту үшін объективті негіз болып табылатын, өсіп келеді.
«-» Жоғарыда айтылғандарға байланысты, осы соңғы біліктілік жұмыстың мақсаты мысалы ретінде кәсіпорынның маркетингтік басқарудың оңтайландыру болып табылады.
Бұл жұмыста біз келесі міндеттерді шешу қажет:
 маркетинг ұғымы мен функцияларын қарастыру;
 маркетингтік қызметінің тиімділігін проблемаларын сипаттайды;
 Компанияның даму стратегиясын үшін негіз ретінде талдау маркетингтік талдау;
 қысқаша сипаттамасы береді «-»;
 Компанияның негізгі экономикалық көрсеткіштерін талдау «-»;
 маркетинг басқарушы компанияның процесін жақсарту үшін жобаны әзірлеу үшін «-»;
 маркетинг басқарушы компанияның оңтайландыру бойынша іс-шаралар жоспарын әзірлеу.
әдістемелік базасы. Акулич ИЛ, Anne H., Ahmetgareev А. Bagiev GL Bayurov I., Р. Бест, Веснин VR, сияқты белгілі ғалымдар мен маркетологтар айналысатын кәсіпорында маркетинг басқару процесін оңтайландыру мәселесін зерттеу Vikhansky OS, Gaydaenko Т.А., F. Котлер, Наумов А.И., Гапоненко AL Pankrukhin AP Gvozdenko А., Голубков БӨ, Garfinkel В.Ю., поляктар Г.Б., Shvandar В.А., Портер М. Томпсон Jr .. А.А., Тарасевич В.М., AJ Strickland III және т.б.
«-» қосалқы бөлшектерді сату дүкен болып Зерттеудің нысаны компаниясы болып табылады.
«-» Зерттеу пәні маркетингтік қызметін оңтайландыру болып табылады.
Жұмыстың құрылымы мақсаты мен міндеттеріне сәйкес әзірледі. , теориялық аналитикалық және жоба, қорытындылар, библиография және қосымшаларға: жұмыс кіріспеден, үш бөлімнен тұрады.

Маркетингтік сауданы басқару диплом жұмысы
Кіріспе 3
Қазіргі заманғы кәсіпорынның 6 маркетингтік басқару оңтайландыру I тарау теориялық аспектілері
1.1 6 маркетинг ұғымы және функциялары
Маркетинг тиімділігін 13 1.2 мәселелері
Кәсіпорынның 18 даму стратегиясын үшін негіз ретінде 1.3 Маркетинг талдау
II тарау. Мысалында маркетингтік басқару талдау «-» 26
2.1 қысқаша сипаттамасы «-» 26
Қоғам 2.2 негізгі экономикалық көрсеткіштері «-» 32
III тарау. Маркетингтік қызметін талдау «-» 50
3.1. «-» 50 маркетинг басқарушы компанияның үдерісін жетілдіру жобасын әзірлеу
3.2 Кәсіпорын маркетингтік басқару 55 оңтайландыру бойынша іс-шаралар жоспары
Қорытынды 68
Әдебиеттер тізімі 72 пайдаланылған
Қосымшалар 74

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. – СПС Гарант, 2011.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации. – СПС Гарант, 2011.
3. ФЗ «О рекламе» 13 марта 2011 года № 38-ФЗ. – СПС ГАРАНТ, 2011.
4. Абчук В.А. Система управления организацией. – М.: Перспектива, 2011.
5. Акулич И.Л. Маркетинг. – М.: Вышэйшая школа, 2011.
6. Алексунин В.А. Маркетинг. – М.: Дашков и К, 2011.
7. Ананьева Т. Кризис и маркетинг: на пути от рынка к клиенту. //Маркетинг и маркетинговые исследования. – 2011. — № 1. – С. 12-16.
8. Барышев А.Ф. Маркетинг. – М.: Академия, 2011.
9. Баталов А. Разработка концепции стратегии развития среднего и малого предприятия инструментарий для практика. //Стратегический менеджмент. — 2013. — № 2. – С. 14-17.
10. Беляев В.И. Маркетинг: основы теории и практики: Учебник. – М.: КноРус, 2 011.
11. Вуд М. Полное и детальное руководство по планированию маркетинга. – М.: Дело и Сервис, 2014.
12. Глазов М.М., Фирова И.П. Маркетинг предприятия. Анализ и диагностика Учебник. – М.: Андреевский издательский дом, 2014.
13. Голубков Е.П. Основы маркетинга. – М.: Дело и сервис, 2011.
14. Данько Т., Китова О. Система управления эффективностью маркетинга. //Маркетинг и маркетинговые исследования. – 2013. — № 5. – С. 15-18.
15. Журавлев В.А., Сак А.В. Оптимизация маркетинговых решений. – М.: Издательство Гревцова, 2011.
16. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: Учебник — 3-е изд., доп. и перераб. – М.: Инфра-М, 2011.
17. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. 12-е издание. – СПб.: Питер, 2013.
18. Котлер Ф., Армстронг Г. Основы маркетинга. Профессиональное издание. – М.: Вильямс, 2014.
19. Кумар Н. Маркетинг как стратегия. – М.: Претекст, 2013.
20. Максимов В.А. Экономика фирмы. – М.: Феникс, 2014.
21. Маленков Ю.А. Стратегический менеджмент. – М.: Проспект, 2014.
22. Меликян О.М., Дробышева Л.А. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учебник. – М.: Дашков и К, 2011.
23. Носова Н.С. Конкурентная стратегия компании или маркетинговые методы конкурентной борьбы. – М.: Дашков и К, 2014.
24. Соколов С. Торговый маркетинг как эффективный инструмент продаж. //Управление продажами. – 2013. — № 2. – С. 15-18.
25. Соловьев Б.А. Маркетинг: Учебник. – М.: Инфра-М, 2014.
26. Терещенко Н.Н., Трибунская Е.О., Корень О.И. Реальный российский маркетинг. Как теории применять на практике. – М.: ЭКСМО, 2014.
27. Томпсон-мл. А.А., Стрикленд III А.Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа. – М: Вильямс, 2014.
28. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент. – М.: Дело, 2011.
29. Чернышев М.А. Стратегический менеджмент. Основы стратегического управления. – М.: Феникс, 2014.
30. Шкардун В., Драчев Д., Ушанов А. Оценка комплексного предложения фирмы на рынке с целью оптимизации маркетинговых затрат. //Управление продажами. – 2013. — № 2. – С. 22-26.